GDPR

 • Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen „ GDPR“) je Václav Kestler IČ 16681436 se sídlem Hornická 630, Tlučná 330 26 (dále jen „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou :

Adresa : Hornická 630, Tlučná 330 26

Email : gdpr@baukonex.eu

Telefon : +420 775 553 212

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě , identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba , kterou lze přímo či nepřímo identifikovat , zejména odkazem na určitý identifikátor , například jméno , identifikační číslo , lokační údaje , síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické , fyziologické , genetické , psychické , ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Zdroje a kategorie / rozsah zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje , které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje , které správce získal na základě Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a to :

Jméno , příjmení , rodné číslo , číslo občanského průkazu , adresa místa trvalého pobytu ,

Doručovací adresa , telefonní číslo , e-mailová adresa , číslo bankovního účtu , přihlašovací údaje pro přístup na www a údaje , které byly správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. B) GDPR,

. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl.6 odst. 1 písm. F) GDPR ,

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem , při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje , které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky ( jméno a adresa , kontakt ) ,poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy , bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

 2. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizované v elektronické podobě.

 • Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů ( po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu ).

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 • Příjemci osobních údajů ( subdodavatelé správce )

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

. podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy

. zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním www stránek

. zajišťující marketingové služby

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( do země mimo EU ) nebo mezinárodní organizaci.

 • Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR , popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě , že se domníváte , že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


 • Závěrečná ustanovení

 1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce , o podmínkách ochrany osobních údajů.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu , kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

S případnými dotazy týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stránek BAUKONEX, a to e-mailem na adrese info@baukonex.eu