O nás

Firma BAU KONEX byla založena v r.1991 jako elektroinstalační firma. Od roku 1999 se firma zaměřila na stavební činnost. Dále byla postupně rozšířena na prodej zboží a materiálu, ubytovací služby, zprostředkovní služeb atd. V rámci zlepšování nabídky služeb zákazníkovi je firma certifikována podle DIN EN ISO 9001:2008 Poskytujeme komplexní služby zahrnující vše nezbytné ke stavbě nebo rekonstrukci domu. Zařídíme vše od jednání se stavebním úřadem, přes realizaci stavby až po zapsání do katastru nemovitostí. ... pro vás více radosti a žádné starosti.

Politika jakosti

Systém managementu kvality klade důraz na:

1. Pořádek a disciplínu ve všech činnostech souvisejících s kvalitou, při definování odpovědnosti, pravomoci a vzájemných vazeb.

2. Dokumentovanost všech postupů, které souvisí s výrobkem, službou, stavbou a jejich kvalitou a na dokladovost, že uvedené postupy byly včas uskutečněny.

3. Uplatňování zpětné vazby pro potřeby řízení firmy.

Dlouhodobým cílem firmy je kvalitní, spolehlivé, hospodárné a rychlé provádění všech realizovaných staveb, při zajištění :

1. Soustavného rozšířování nabídky služeb tak, aby zákazníkovi bylo nabídnuto komplexní řešení stavební problematiky k zajištění jeho plné spokojenosti.

2. Uspokojování požadavků zákazníků - profesionální odbornou činností zaměstnanců systematickým zvyšováním jejich odbornosti.

3. Neustálého zlepšování systému managementu kvality, včetně systému ekonomického řízení firmy.

4. Optimalizace podmínek pro kvalitní a efektivní činnost zaměstnanců a formování jejich schopností a postojů.

5. Konkurence schopných cen – pro získání zakázky.

Vedení firmy se k podpoře výše uvedené politiky kvality zavazuje:

Tuto politiku ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů kvality, vytvářet podmínky k jejich splnění, vydávat opatření ke splnění těchto cílů a kontrolovat jejich plnění. Vyvozovat opatření k nápravě při jejich neplnění a plánovat nezbytné zdroje pro splnění cílů kvality.

Od pracovníků firmy vedení očekává:

Důsledné dodržování postupů stanovených dokumentací systému managementu kvality a vysokou odpovědnost za kvalita vlastní práce.

Certifikace systému managementu kvality podle souboru norem ČSN EN ISO řady 9000 pro řízení kvality a zabezpečení stavební výroby se týká celé výrobní náplně HSV. Za stanovení politiky a cílů kvality, za dokumentování odpovědností, pravomocí a přezkoumání systému managementu jakosti k zajištění jeho stálé vhodnosti, účinnosti a soustavného zlepšování zodpovídá ředitel, který zároveň jako představitel managementu zodpovídá za zavedení, uplatnění a udržování systému managementu kvality.


Politika životního prostředí

Vztah k životnímu prostředí je jedním ze základních atributů trvale udržitelného rozvoje nejen firmy BAU KONEX, ale i celé společnosti. Plnění všech relevantních právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a trvalé snižování negativních dopadů naší produkce na životní prostředí je základem naší environmentální politiky. Zavádíme a neustále rozvíjíme metody sledování, hodnocení a zlepšování jednotlivých procesů, které mají environmentální dopady.

Neustálé vzdělávání každého zaměstnance a všech osob, které pro nás pracují, spolu s budováním pocitu osobní odpovědnosti za stav životního prostředí pro další generace jsou klíčem k trvalému zlepšování životního prostředí, prevenci znečišťování a dodržování souladu s právními a dalšími požadavky, kterým podléháme. O otázkách ochrany a zlepšování životního prostředí neustále rozvíjíme komunikaci se zákazníky, zaměstnanci, orgány státní správy a dalšími subjekty v podnikatelském prostředí.

Samozřejmostí je pro nás plnění nadstandardních mezinárodních norem, proto jsme zažádali o certifikát ISO 14001, kromě tohoto jsem již držiteli mnoha dalších.