Technický dozor

Technický dozor investora (často označovaný jako TDI, TDO nebo TDS) je účastníkem ve stavebním procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou legislativou. Důležitá je jeho nezávislost, zejména na dodavatelích stavebních či technologických celků. Technický dozor stavebníka je jakýmsi „článkem“ mezi investorem a dodavatelem prací, kterého ocení zejména investoři, kteří nemají s danou problematikou dostatečné zkušenosti. Ve stavebním procesu je řada odborných, technologických, legislativních a jiných problémů, které je třeba včas a vhodně řešit aby nedošlo ke znehodnocení investic.

Zejména je nutné včas a nekompromisně řešit odlišnost zájmů zhotovitele stavebních prací se zájmy investora. Kdy na straně investora je požadavkem investování prostředků do kvalitně, bezchybně a odborně provedené práce, kdežto na straně zhotovitele je tlak vytvářený zejména na ziskovost zakázky, mnohdy na úkor kvality použitých materiálů a odvedených prací.

Naším zájmem je, pomoci investorovi docílit jeho představ, efektivně využít všechny jeho investované prostředky a předejít všem chybám, které mohou ve stavebním procesu vzniknout. Na základě našich zkušeností Vám nabízíme výkon technického dozoru staveb v následujícím rozsahu, který se vždy přizpůsobuje potřebám a požadavkům investora.

Ve stavebnictví se někdy používá obecný pojem "stavební dozor". Tento pojem se objevuje v české legislativě a rozlišuje se na dvě základní varianty:

 1. Stavební dozor nad prováděním stavby podle Stavebního zákona, kdy tento dozor garantuje správnost provádění za stavebníka, který nemá potřebnou kvalifikaci (podle § 2 odst.2, písm. d, a §153 odst. 3 a 4).

 2. Stavební dozor nad stavbou realizovanou odbornou stavební firmou s potřebným oprávněním, kdy dozor není zákonem požadován (správnost je garantována odbornou firmou – resp. jeho stavbyvedoucím) a kdy je vše dáno požadavky stavebníka a dohodou mezi ním a stavebním dozorem – tento dozor je právě technickým dozorem stavebníka.

Výkon technického dozoru staveb

 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizace

 • protokolární předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby

 • dohled na dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby

 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby, popřípadě zajištění zápisů z kontrolních dnů

 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením

 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými

 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

 • objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitele

 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách

 • evidence všech změn a spolupráce při zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby

 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb

 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinnostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě

 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo

 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla

 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli

 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech

 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla

 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech

 • účast na kolaudačním řízení

 • zajištění a spolupráce s investorem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla